Pracownie I stopnia

Zgodnie z postanowieniami Deklaracji Bolońskiej, programy nieomal wszystkich kierunków studiów z zakresu chemii, fizyki i biologii dzielą się na trzy etapy. Stopień pierwszy wiedzie do otrzymania tytułu zawodowego licencjata, stopień drugi - magistra, a trzeci - stopnia doktora. Studenci, którzy ukończyli I stopień edukacji uniwersyteckiej mogą ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na pokrewnym kierunku. Stąd ważne jest, aby studenci kończący I stopień studiów uzyskali jak najwszechstronniejszą wiedzę, która będzie im pomocna w kontynuacji studiów na wybranym przez studenta wyższym stopniu nauczania. Pracownicy naukowi Wydziałów Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej stworzyli interdyscyplinarny Zespół Pracowni I stopnia, który służy studentom uczęszczający na rozmaite zajęcia prowadzone przez pracowników tych wydziałów. Pracownie służą wspólnemu, podstawowemu celowi - umożliwieniu studentom kontaktu z aparaturą pomiarową i różnymi technikami badawczymi już na wczesnych etapach studiów. Studenci zainteresowani różnymi działami chemii, nauk biologicznych i fizyki powinni rozumieć zasadę działania różnych przyrządów pomiarowych i swobodnie posługiwać się aparaturą badawczą, znając jej zastosowania, możliwości i ograniczenia. Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego będą używać aparatury zgromadzonej w pracowniach I stopnia nauczania, aby uzupełnić wiedzę teoretyczną studentów niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi i wyrobić w nich właściwe nawyki potrzebne w pracy laboratoryjnej. Poniżej wymieniono nazwy Pracowni I stopnia nauczania. Szczegółowy opis tych Pracowni znajduje się w odpowiednich podrozdziałach tej witryny internetowej.

Pracownie I stopnia:

 • Pracownia Podstaw Chemii
 • Pracownia Chemii Analitycznej
 • Pracownia Chemii Ogólnej
 • Pracownia Chemii Nieorganicznej
 • Pracownia Chemii Organicznej
 • Pracownia Chemii Fizycznej
 • Pracownia Technologii Chemicznej
 • Pracownia Modułowa
 • Pracownia Bioarcheologii
 • Pracownia Bioróżnorodności
 • Pracownia Technik Entomologicznych i Mikropreparacyjnych
 • Stacja Górska UJ w Ochotnicy
 • Pracownia Dydaktyki Biologii
 • Pracownia komputerowa Instytutu Zoologii
 • Sale wykładowe Instytutu Zoologii
 • Pracownia Ekologii Fizjologicznej i Fizjologii Zwierząt
 • Pracownia komputerowa Instytutu Nauk o Środowisku
 • Pracownia Geograficzna
 • Stacja Terenowa w Łazach
 • Pracownia Botaniczna
 • Pracownia Geologiczna
 • Pracownia komputerowa ING
 • Pracownia Biotechnologii Roślin
 • Pracownia Biochemii
 • Pracownia Metod Fizycznych Biologii
 • II Pracownia Fizyczna
 • Pracownia Badań Materiałów (dla kierunku Zaawansowane Materiały i Nanotechnologie)