Centrum Analityczne

Chemia analityczna zajmuje się ilościową, jakościową i strukturalna analizą związków chemicznych. Studenci, którzy interesują się chemią analityczną muszą zdobyć gruntowną wiedzę o szerokim wachlarzu metod analitycznych. Systematyczne zaznajomienie studentów z metodami używanymi w chemii analitycznej będzie możliwe w Pracowniach Centrum Analitycznego. Aparatura zgromadzona w tym Centrum umożliwi zorganizowanie zajęć dydaktycznych, podczas których studenci będą uczyć się elektroforezy kapilarnej i jej zastosowań w detekcji DNA, chromatografii gazowej do identyfikacji składników mieszanin, fluorymetrii do analizy związków chemicznych wykazujących fluorescencję, badania warstw molekularnych mikroskopem BAM (Brewster Angle Microscopy), oraz pomiarów fotoelektrochemicznych i spektroelektrochemicznych z wykorzystaniem potencjostatu, dokonywania pomiarów średnicy cząstek, analizy składników gleby, iłów i wody, analizy kwasów nukleinowych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone w Centrum Analitycznym przygotują studentów do zastosowania wiedzy z dziedziny chemii analitycznej zarówno w typowych badaniach chemicznych, jak i badaniach materiałów będących przedmiotem zainteresowania geologii, biologii, chemii sądowej, spożywczej i innych.

Centrum Analityczne skupia następujące pracownie dydaktyczne:

  • Pracownia Chemii Sądowej
  • Pracownia Fotochemii i Spektroskopii
  • Pracownia Analityczna
  • Pracownia Genetyczno-Molekularna
  • Pracownia Analityczna