1 2 3 4

Informacja o dofinansowaniu

Od 21 września 2010 r. do 30 września 2015 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie realizowano projekt pod nazwą:

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ"

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjentami projektu były cztery wydziały UJ oferujące priorytetowe kierunki kształcenia:

  • Wydział Chemii,
  • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej,
  • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Projekt przyczynił się do podniesienia jakości zajęć dydaktycznych na kierunkach przyrodniczych i ścisłych UJ poprzez wzmocnienie oraz unowocześnienie bazy aparaturowej. Utworzono 6 nowych centrów dydaktycznych grupujących aparaturę i ogniskujących działania edukacyjne na I, II i III stopniu studiów. Wybudowane zostało także unikatowe w skali całej Polski Centrum Edukacji Przyrodniczej, umożliwiające uaktywnienie i wykorzystanie w procesie dydaktycznym zasobów czterech uniwersyteckich zbiorów naukowych: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 65 021 712,48 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 54 966 137,12 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko